Услугите се извършват от отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност"
(телефон: 943 01 89 – отдел "РКТД")

  1. Ред за вписване регистрация и промени
 

На вписване и регистрация подлежат всички търговски обекти по смисъла на Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община
Комплект заявление и изискуеми документи се внасят в деловодството (БИАДО) на районната администрация - гише №1, етаж 1.
Срокът за вписване на регистрацията в търговския регистър и издаване на удостоверение за това обстоятелство е 30 дни от датата на подаване на комплекта.
В случай, че не са подадени всички изискуеми документи преписката се допълва в 7 дневен срок от получаване на известие за това от района. След този срок районната администрация отказва вписване за регистрация на търговски обект. Отказът е писмен и се получава на ръка в деловодството (БИАДО) - гише №1, етаж 1.
Получаването на удостоверение за регистрация се извършва в отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност" срещу входящ номер и квитанция за платена такса - стая 8, етаж 5.
При преустановяване на дейността в търговски обект преди изтичане срока посочен в удостоверението за регистрация, търговецът следва да уведоми районната администрация за датата на прекратяване. В противен случай са предвидени санкции.
За всички случаи на неуведомяване на районната администрация за настъпили промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за регистрация са предвидени санкции.

   
  Санкции и такси
  За констатирани нарушения на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община са предвидени глоби в размер до 500 лева. Санкциите са в същите размери и за нарушаване на изискванията към търговските обекти (необозначаване или неспазване на работното време, надписи на чужд език, неиздаване на касови бележки и др.).
Таксата за издаване на удостоверението за регистрация на търговски обект е съгласно Тарифата към Закона за местните данъци и такси.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

 

Необходими документи Наредба за реда за провеждане на търговска дейност:

 
1. Заявление по образец (Уведомление).
 
2. Документ за регистрация за извършване на стопанска дейност   съгласно съществуващото законодателство в съответствие с предмета на осъществяваната дейност (решение за съдебна регистрация, лиценз, разрешение и други, изискващи се от специални нормативни актове).
  3. Удостоверение за данъчна регистрация.
  4. Регистрация по регистър БУЛСТАТ.
  5. Санитарни разрешителни от:
- СХЕИ (за разкриване на търговски обект, само за магазини за хранителни стоки);
- ДВСК (за дейности свързани с хранителни продукти от животински произход)
  6. Удостоверение за фискализация на касов апарат.

  2. Ред и необходими документи за издаване на лиценз за търговия с тютюн и тютюневи иделия
 
Съгласно разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия(ЗТТИ) и Правилника за прилагането му (ППЗТТИ) търговия тютюневи изделия се извършва при наличие на разрешение (лиценз).
 
Лиценз за търговия с тютюневи изделия се издава за складове, специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, автомати за продажба на тютюневи изделия, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.
 
Комплект заявление и изискуеми съгласно ППЗТТИ документи се внасят в деловодството на районната администрация - гише №1, етаж 1. Срокът за издаване на лиценз е 30 дни от датата на подаване на комплекта заявление и изискуеми документи.
 
Получаването на лиценз се извършва в отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност" срещу входящ номер и квитанция за платена такса - стая №8, етаж 5.
 
Отказ за издаване на лиценз за търговия с тютюн и тютюневи изделия се издава, когато:
- не са представени всички изискуеми документи;
- е установено с влязъл в сила акт на контролен орган, че лицето е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение и не е изтекъл определеният в акта срок;
- лицето дължи данъци, такси и други държавни вземания.
 
Издаден лиценз се отнема, когато:
- търговецът осъществява продажби на тютюневи изделия в нарушение на изискванията на ЗТТИ и ППЗТТИ;
- се установи, че търговецът дължи данъци, такси и други държавни вземания.
 
Изисквания към търговски обект за търговия с тютюн и тютюневи изделия:
- Разрешението (лицензът) се поставя на видно място в обекта;
- Да има поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";
-Да има обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки.
 
 
Такси
 
Таксата за издаване на лиценз се определя по Тарифата към Закона за местните данъци и такси. Считано от 01.01.2002г. таксите се подразделят на 2 вида:
- първоначална такса за издаване (заплаща се при подаване на заявлението);
- годишна такса (заплаща се до 31.01. на текущата година).
1. Заявление по образец от името на търговеца.
2. Копие от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на регистрацията;
3. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
4. Копие от удостоверението за данъчна регистрация;
5. Удостоверение от данъчното подразделение по седалището на заявителя за дължими държавни вземания;
6. Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № 4 от 1999 г. на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 и 113 от 1999 г. и бр. 16 от 2000 г.);
7. Копие от удостоверение за регистрация на търговския обект;
8. Документ за платена такса;
9. Санитарно разрешително издадено от СХЕИ, в което изрично да е записано "има/няма разрешение да продава тютюн и тютюневи изделия" (съгл. Заповед на Кмета на СО от 29.12.2001г.).

  3. Ред за издаване  на разрешителни за ползване на терени за търговска деиност на открито
  Необходими документи:
  1. Скица на разположение на съоръженията (маси, столове и др.) одобрена от управлениение "Транспортна дейност" на СО и КАТ
2. Одобрен архитектурен проект за обекта;
Нормативни документи: ЗМДТ
Срок за изпълнение: 30 дни, Цена на услугата:
1.10 лв /кв.м. на ден или 30 лв./кв.м. за месец, ЗМДТ

  4. Ред за категоризиране на туристически обекти на територията на общината:
 
Съгласно Писмо № 08-00-41/14.04.2003г. на Зам.-Кмета на Столична община - Петър Станков, граждани и фирми, кандидатствуващи за получаване на категория на туристически обект, следва да се обръщат към новосъздаденото ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" - ул."Оборище" №44.
 

WEB design: